Wydarzenia
 
Walne Zebranie WTN

W czwartek 30 czerwca 2022 roku w siedzibie Wieluńskiego Domu Kultury przy ul. Reformackiej 3 w Wieluniu odbyło się Walne Zebranie Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Otwarcia dokonał prezes Zdzisław Włodarczyk, który w powitalnym wystąpieniu poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Kolegów, którzy odeszli: Bogdana Walczaka (Poznań) oraz Jana Juszczaka (Sokolniki). Jednocześnie zapewnił, że podjął starania o godne uczczenie Zmarłych poprzez druk wspomnień w "Roczniku Wieluńskim".
Prezes przedstawił działania Towarzystwa w roku 2021. Niestety, wiele inicjatyw nie doszło do skutku ze względu na sytuację sanitarną w kraju - starano się w miarę możliwości ograniczać imprezy masowe. Mówca wspomniał o kilku, które doczekały realizacji: "Pikniku Historycznym" w Siemkowicach, podczas którego uczczono pamięć Polaków zmuszanych do niewolniczej pracy na rzecz niemieckiego okupanta. Co istotne członkowie Towarzystwa z tej miejscowości organizują w sierpniu 2022 r. wycieczkę szlakiem powstałych w końcowym okresie wojny umocnień.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się obrady sympozjum regionalistów w Praszce (Blisko i daleko), zaprezentowano wydany z tej okazji tom esejów. Oprócz tego wydano inne pozycje: opracowanie dra T. Stolarczyka pt. Inwentarze biblioteczne z konwentu paulinów w Wieluniu (XVIII wiek) oraz tom 21. "Rocznika Wieluńskiego". Członkowie WTN swą aktywność badawczą zaznaczyli również w periodykach ukazujących się na terenie kraju, m.in. "Przeglądzie Archiwalno-Historycznym" (Poznań), "Roczniku Powiatu Oleskiego" i kwartalniku "Na Sieradzkich Szlakach". Mówca zwrócił uwagę na pomoc władz miejskich polegającą na wsparciu "Rocznika Wieluńskiego", którego tom 22 ukaże się w roku bieżącym, spodziewane są też i inne wydawnictwa. Na uwagę zasługuje fakt, że Towarzystwo - korzystając z dotacji celowych organizuje wycieczki dla młodzieży szkolnej. Starania o uzyskanie wsparcia finansowego na ten cel prowadził kol. Piotr Pawlak.

W końcowej części obrad wystąpił kol. Waldemar Kluska, który zapoznał zebranych o postępach prac nad restauracją pałacu w Rudzie. W zamierzeniu społeczników, po wykonaniu prac konserwatorskich. obiekt ma służyć społeczności lokalnej, zwłaszcza starszej jego części. Dodać wypada, że Towarzystwo wsparło to ze wszech miar godne przedsięwzięcie nie tylko medialnie, ale i finansowo.

Zebrali przyjęli sprawozdanie Prezesa WTN oraz Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego kol. Wacława Urbaniaka. Na zakończenie warto przypomnieć, że 1 lipca 2021 roku, członek naszego Towarzystwa - Piotr Pawlak otrzymał z rąk Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego medal Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, nagroda została przyzna na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  do góry